Folketing

Valgprogram

Naleraq i Folketinget

Med Naleraq i Folketinget vil vi få et bedre og mere konstruktivt fokus på hvordan vi endeligt sikrer meget bedre behandling af grønlændere i Danmark.

Med Naleraq i Folketinget er der grundlag for at Kongeriget Danmark tager ansvar og begynder at gøre forholdende tidssvarende på områder som endnu ikke er hjemtaget af Grønland, med rådgivning fra Grønland.

Med Naleraq i Folkeringet er der grundlag for at Danmark anerkender og begynder at forsvare Grønlændernes identitet.

Med Naleraq i Folketinget vil Grønland i internationale sammenhænge begynde at være rådgivende og bestemmende på alle spørgsmål vedrørende Grønland og vores sted i verden, nemlig Arktis.

 

Visioner

Vi skal udvikle de områder som kongeriget Danmark stadig råder over

Med Naleraq i Folketinget vil der være grundlag for at Kongeriget Danmark laver en handlingsplan for hvordan alle eksisterende ansvarsområder der endnu ikke er overtaget af Grønland, bliver udviklet og kørt op til standard. Kongeriget skal ikke vente på, at Grønland vil overtage et område, hvorefter Kongeriget så først der begynder at udvikle det og sætte op til almindelig standard – det vil være en mærkesag for Naleraq, at sætte denne problemstilling på dagsordenen i Folketinget.

Betydning for fødevareområdet

95% af Grønlands eksportindtægter kommer fra fiskeriet. Fiskeriet hører under fødevareområdet. Kongeriget Danmark har en forpligtigelse til at sikre at rammerne for videre udvikling af det grønlandske erhvervsliv også sikres gennem videre udvikling af fødevareområdet. Ellers bliver den danske lovgivning og det danske ansvarsområde en hindring for udviklingen af erhvervslivet i Grønland.

Lufthavene kommer snart i brug og vi er ikke klar til at bruge dem til at eksportere vores fisk til de internationale kunder – i dag kan vi for eksempel ikke sælge vores fiske direkte til en restaurant i New York – det er noget som Kongeriget Danmark´s regler sætter en stopper for – og det skal laves om, så vi sikrer bedst mulig succes med ibrugtagningen af vores nye lufthavne.

Naleraq vil i Folketinget også arbejde for at fødevareområdet bliver udviklet og ført op til standard. Naleraq vil sikre at fødevarekontrol etableres fysisk i Grønlandet, så direkte handel med omverden kan ske, direkte fra vores havne og lufthavne.

Betydning for sundhedsområdet

Før Grønland fik overdraget sundhedsområdet, gik Danmark i gang med at nedprioritere området, sådan at da vi fik området overdraget, så var det allerede underfinansieret og haltede. Og sundhedsområdet halter stadig.

Med Naleraq i Folketinget vil vi sikre at al behandling af grønlandske borgere der foretages i Danmark samt for dem der skal vente mere end 5 uger for behandling –  en behandlingsgaranti betalt af den danske stat.

Et sådan tiltag vil lette udfordringerne på sundhedsområdet, både økonomisk, administrativt samt på de problemer der er med at få besat stillinger.

Betydning for kalaallit under uddannelse i Danmark

 Naleraq i Folketinget sikre kalaallit under uddannelse bedre vilkår i Danmark. Det er hårdt nok i sig selv at tage hjemmefra på uddannelse i Danmark, oveni skal man forsøge at indordne sig et dansk system, danske regler og normer. Og ofte hører vi at danskere har et nedsættende syn på kalaallit.

Med Naleraq i folketinget vil vi igangsætte tiltag der skal sikre at kalallit kan gennemføre deres uddannelse bedst muligt.  Det skal være trygt at tage en uddannelse et andet sted en Kalaallit Nunaat.

Bedre liv for udsatte kalaallit i Danmark

Naleraq vil arbejde for at kalaallit, der lever livet udsat med alkohol, hash eller spilafhængighed skal kunne få behandling på deres eget sprog.

Kongeriget Danmark har pligt til at sikre at kalaallit lever et ordentligt og trygt liv. Krop, sind og sjæl hænger uløseligt sammen og når kalaallit sikres behandling på eget sprog, vil deres livskvalitet blive bedre – Naleraq vil sikre at kalaallit får et bedre og trygt liv, også i Danmark.

Grønlandsk Coast Guard

Naleraq vil arbejde for at sikre det danske Forsvar påbegynder opbygningen af kompetencer i Grønland, så lokale i Grønland kan udføre fiskeri-kontrol, fiskeri-inspektion og farvandsårvågning samt Search And Rescue (SAR). Search and Rescue er et område som Danmark har ansvaret for, men hvor det allerede er lokale som har kompetencer hos Air Greenland, der står for selve arbejdet. Kompetencerne skal opbygges hos lokale i Grønland, som skal kunne varetage alle de opgaver som Forsvaret varetager i dag, så det på sigt ikke længere er Forsvaret som varetager det arbejde.

Stop for tvangsfjernelser af grønlandske børn

Tvangsfjernelsen af grønlandske børn i Danmark på tvivlsomt grundlag er fuldkommen uacceptabelt. Grønlandske børn bliver tvangsfjernet helt op til syv gange oftere i Danmark end danske børn. Dette sker ifølge forskere fordi de testværktøjer danske kommuner anvender til at afklare grønlænderes forældreevner, ikke er kulturelt tilpassede grønlændere.  

ILO-169 og FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder forpligter Danmark til at beskytte grønlændere ved at sørge for at der sikres tolkning så grønlændere kan forstå deres sagsforløb, og at alt bliver gjort for at forhindre at vores børn bliver tvangsfjernet.  

Sagsbehandlingen under tvangsfjernelsen af grønlandske børn forsømmer grønlænderes rettigheder som Oprindelig Folk. De tests der bliver udført under tvangsfjernelserne, tager ikke højde for sproget og for kulturelle forskelle mellem grønlændere og danskere. 

Naleraq vil kæmpe for, at den danske stat sikrer de danske myndigheders forpligtelse til at beskytte den grønlandske kultur og identitet i henhold til ILO-169 og alt bliver gjort for at forhindre tvangsfjernelserne af grønlandske børn. Naleraq vil kræve at danske myndigheder  

Sørger at børn der bliver nødt til at blive tvangsfjernelset bliver placeret hos grønlandske familier for at bevare deres grønlandske sprog og kultur. Naleraq vil kræve, at Social- og Ældreministeriet sikrer en effektiv beskyttelse for grønlænderes ret til familie og ikke-diskrimination at psykologer der bruges i sagsbehandlingen har kompetencer i tværkulturel psykologi og testning. Naleraq vil kræve at danske offentlige myndigheder sikrer tolkebistand til grønlændere i Danmark under deres sagsbehandling. 

Identitet / inuit-register

Vores rettigheder som Oprindelige Folk bliver forsømt af den danske stat, og derfor er det vigtigt, at vi politisk sørger for at vores rettigheder bliver overholdt. En grundlæggende præmis for vores rettigheder er vores identitet. Så kampen for vores identitet er helt afgørende, fordi vores identitet er fundamentet for vores kultur og vores rettigheder. Vi har særlige rettigheder som Kalaallit (Inuit), fordi vi er et oprindeligt folk og et tidligere koloniseret folk. 

Vi har som Kalaallit ret til vores egen identitet i kraft af ILO-konvention nr. 169 (ILO-169) som Danmark tiltrådte i 1996. Så længe vi ikke har et register over hvem der er Kalaallit, så kan vi ikke sikre os, at de rettigheder som tilfalder os i henhold til ILO-169, bliver respekteret og at de ikke bliver misbrugt. Vores identitet har afgørende betydning for, at vi kan beskyttes under ILO-169 på mange forskellige områder.  

Naleraq vil kæmpe for, at den danske stat opretter et frivilligt register over Kalaallit, som Kalaallit frivilligt kan vælge at registrere sig i, så de rettigheder som tilfalder Kalaallit i henhold til ILO-169 kan sikres for dem.

Sikre lige grundløn for statsansatte i Grønland 

Naleraq vil kæmpe for at sikre at grundlønnen for statsansatte i Grønland er den samme som statsansatte i Danmark. Det er uacceptabelt, at lønnen for statsansatte ikke er den samme for hele Kongeriget, og er et levn fra en tid, hvor racistiske strukturer i forbindelse med kolonistyret i Grønland skabte en ulighed mellem grønlændere og danskere. Tankerne ledes henimod fødestedskriteriet og hører på ingen måder hjemme i vores tid. Det er tid til nye kræfter i Folketinget som kan sørge for at der bliver skabt lighed i lønniveauerne for statsansatte i Grønland og Danmark.

Sikre at ansvarsområdet Finansiel Regulering og Tilsyn bliver tilpasset Grønland og sat op til standard

Naleraq vil kæmpe for at Finansiel Regulering og Tilsyn bliver tilpasset til Grønland og sat op til standard, således at det bliver muligt at etablere vores egne banker i Grønland, samt forsikringsselskaber og pensionsselskaber som kan investere i Grønland. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for pensionsselskaberne i Grønland eller i Danmark kan investere i Grønland og dermed forhindrer penge i landet i at cirkulere og være med til at skabe økonomisk vækst. Det vil også betyde at det vil blive nemmere for borgere i Grønland at optage lån til bolig og fornødenheder som f.eks. både hos fiskerne.

Kandidater

Juno Berthelsen

Nuuk

Kirsten Fencker

Nuuk

Hans Enoksen

Nuuk

Seneste Nyheder

Hvorfor stiller jeg op til folketinget?
Kongeriget Danmark har ansvaret for 33 sagsområdet i vort land. Med det ansvar har de pligt til at føre...
Læs Mere
Om sundhedsområdet
Jeg skal sige meget klart: ALLE der bor i Grønland skal have lige adgang til lægehjælp. Inuit Ataqatigiits...
Læs Mere
ER Grønland Afrika på is?
Søren Pape Poulsens udtalelse om at Grønland er Afrika på is er udtryk for den racisme som vi grønlændere...
Læs Mere
Scroll to Top