Nærdemokrati

Nærdemokrati

Vores demokratiske opbygning her i landet baserer sig på at vi har et parlament (Inatsisartut) som er den lovgivende forsamling og er de som sætter rammerne for regeringens arbejde (Naalakker- suisut), som er den udøvende magt. Hertil kommer kommunerne, som har ansvaret for driften af forskellige ansvarsområder, ud fra Styrelsesloven som er vedtaget af parlamentet (Inatsisartut). Det er derefter kommunens ansvar indenfor Styrelsesloven at prio- ritere og udføre forskellige offentlige serviceydelser på vegne af det samlede offentlige system, som er i tæt kontakt med borgerne.

I 2003 besluttede Naalakkersuisut at igangsætte en analyse af hvad der kunne gøres her i landet, ved at nedsætte et Strukturudvalg, som ud fra dansk model med kommunesammenlægninger skulle komme med anbefalinger til en anden struktur. I 2005 præsen- terede Strukturudvalget en anbefaling om at mindske antallet af kommuner fra de daværende 18 kommuner, til 4 storkommuner. Den nye struktur med 4 storkommuner blev igangsat i 2009, men efter nogle år måtte man efter borgernes anmodning, inddele Qaa- suitsup Kommunia i to, så man i 2017 havde inddelt landet i 5 storkommuner.

Udfordringerne med storkommunerne har eksisteret siden deres etablering i 2009, blandt andet med den manglende indfrielse af

de offentlige besparelser der var blevet stillet i udsigt, med ind- førelsen af en ny kommunalreform. I stedet var der blevet skabt en større afstand mellem borgeren og beslutningstagerne i kom- munerne. Den store afstand og manglende tilgængelighed mellem borgere og beslutningstagere, har resulteret i mindre lokalt en- gagement fra borgernes side, hvilket betyder mindre aktivt foren-ingsliv, passivitet, fraflytning, forfald m.v.

Trygge og stærke kommuner er en forudsætning for et stærkt sam- fund med lokal borgerinddragelse. Et stærkt nærdemokrati er en grundpille i vores samfund. Naleraq har evalueret kommunalrefor- men og mener at en yderligere omstrukturering af kommunalind- delingerne er en nødvendig, for at sikre og styrke nærdemokratiet. Naleraq ønsker at der etableres nye kommuner – Dette skal ske ud fra lokale ønsker, hvor man lokalt laver afstemning efter grundig oplysningskampagne om fordele og ulemper.

Naleraq vil sørge for bedre borgerinddragelse, ved at invitere borgerne til flere offentlige dialoger og diskussioner, om ting der betyder noget for dem. Kommunalbestyrelserne arbejder for borgernes interesser og ønsker, -det skal afspejles i dagligdagen. Det handler om aktiv deltagelse, hvor forbindelsen mellem borger og politiker etableres. Det handler om respekt for demokratiet og om at sikre et reelt nærdemokrati, i forhold til borgernes ønsker for deres fremtid i kommunen – medindflydelse af borgerne omvigtige forhold i kommunen er vigtig.

Scroll to Top