Skoler og undervisning

Skoler og undervisning

Folkeskolen er grundlaget for børns og unges videre muligheder i livet. Derfor er det vigtigt, at mange ressourcer bliver lagt i folkeskolen for at sikre,

at rammerne er til stede for at give vores børn og unge den grundlæggende uddannelse der skal sikre deres plads i sam- fundet.

Forskellen imellem børn og unge i folkeskolen er vok- set ved indførelsen af Grøn- lands Hjemmestyre, hvor spændet mellem lav- og højindkomst familier er blevet større. I tillæg hertil er der kommet andre hen- syn, for eks. hvilke sprog- lige præmisser de enkelte familiers hjem fungerer på, for eksempel – grønlandsk, dansk, engelsk samt andre sprog.

Folkeskolen rummer forskellige børn med forskellige evner og forudsætninger for indlæring. Samtidig med at diversiteten vokser, har man politisk truffet beslutning om at samle flere eleverne i hver klasse. Det skaber udfordringer for lærerne og eleverne, eftersom at den andel af undervisning der er udlagt til hver enkelt elev, er blevet mindre, alt imens de afsatte timer er uforandret. Det betyder et øget pres på lærerne og eleverne, samtidig med at de gode forudsætninger for elevers motivation for at modtage un- dervisning gradvist er udfordret af sociale forhold hjemmefra – kompleksiteten er vokset.

Naleraq ønsker at øge midlerne på skole- og uddannelsesområ- det, for at sikre alle elevers efterfølgende uddannelsesmuligheder. De penge der igennem årene, er afsat til at samle op på de elever, der er gået ud af folkeskolen med manglende resultater, bør i ste- det bruges på at styrke folkeskolen, sådan at alle elever stolt kan afslutte deres folkeskolegang.

Naleraq ønsker at folkeskolerne får afsat de ressourcer der er nødvendige for at sikre en god kvalitet i undervisningen. Derfor er der behov for en reel drøftelse med lærerne, skolernes ledelse og fagfolk om hvad der skal til. Vi skal evaluere den nuværende folkeskolereform og finde frem til hvordan man højner antallet af elever der afslutter folkeskolen med et tilfredsstillende resultat. Det skal ske i samråd med de fagfolk som til daglig møder ud- fordringerne.

Naleraq ønsker også at indgå i drøftelser om muligheden for at etablere MISI på skolerne, med henblik på at tidlig indsats giverbedre resultater for de udsatte elever. Flere ressourcer til folke- skolen kan for eksempel også bruges til at ansætte flere hjæl- pelærere til de klasser der har et behov. Alternativet er en mere dynamisk klasseopdeling, og det er Naleraq parat til at drøfte med andre.

I forhold til at udnytte rammerne for en undervisning, så er fritids- undervisning også et vigtigt supplement til den generelle kompe- tenceopbygning som det frie uddannelsestilbud. Naleraq ønsker

at skabe opmærksomhed om at der er rigtig mange kompetencer indenfor hver by og bygd, som i en kommunalt støttet struktur for fritidsundervisning kan sikre en god ramme for en deling af viden og kompetencer for at få flere opkvalificeret på mere uformel vis.

Det skal ikke kun handle om boglige uddannelser i traditionel for- stand – der skal også fokus på reelle kompetencer – det der gørlivet rigt!

Scroll to Top