Formål

Formålet med principprogrammet

Naleraq blev stiftet i 2014, og dette er partiets vedtagne principprogram. Formålet med programmet er at beskrive Naleraq’s overordnede ideologi og visioner for det grønlandske folk og at skabe tryghed og vished om disse visioner. Principprogrammet danner således rammen om Naleraq’s løbende politikudvikling og giver svar på hvordan vi bedst går fremtiden i møde.

Partiets ideologi og værdier sætter retningen for vores politiske arbejde, og er pejlemærker for mange af de løbende beslutninger som partiet skal tage. De vil ligeledes være pejlemærker i forhold til den løbende politik som partiet fører.

 

Vejen til frihed
og selvbestemmelse

Gennem tusinder af år har forskellige arktiske folkekulturer levet og færdedes igennem Arktis og videre ind i Grønland. Blandt disse kulturer som formåede at sikre egen og efterkommeres eksistens er Thule kulturen – som er vores forfædre. De var den sidste gruppe af Inuit som vandrede gennem Arktis og bosatte sig i Grønland omkring 1200-tallet. I 1721 påbegyndte Danmark koloniseringen af Grønland og indlemmede i 1953 Grønland som et dansk amt i det danske kongerige. Siden da har det grønlandske folk igennem politisk kamp bestræbt sig på at opnå større selvbestemmelse. Først igennem indførelsen af Hjemmestyre i 1979 og senere med indførelse af Selvstyre i 2009.

Naleraq ser det som et naturligt næste skridt, at sikre det grønlandske folk Højhedsretten over eget land Kalaallit Nunaat/Grønland. Det gør vi, ved at Grønland bliver en selvstændig nation, på lige fod med andre nationer i verden, store som små.

 

Styrkelse af nær/demokratiet

Naleraq tror på demokratiet og velfungerende demokratiske institutioner, og disse skal være grundlaget for vores lands videre udvikling – det skal vi altid værne om.

Naleraq arbejder på at samfundets ressourcer skal komme så mange borgere som muligt til gode. Dette opnås bedst ved politisk kontrol, med en stor grad af koordination og lokal forankring, som er afhængigt af et styrket nærdemokrati. Dette er nødvendigt, for at sikre økonomisk og social lighed i vores samfund.

Naleraq har en progressiv tilgang til at løse de udfordringer, der eksisterer i vores samfund – for det er dels ved at se udfordringerne i øjnene, forholde os til tingenes tilstand og ved at tænke innovativt, at de nyskabende kræfter slippes løs og gør det muligt at overkomme udfordringerne og lægge dem bag os. Det er i sidste ende vores egne bestræbelser og engagement som borgere, der er afgørende for, hvor langt vi kommer som et samfund.  

 

Respekt og ligeværd

Naleraq anser alle borgere som ligeværdige medlemmer af samfundet, der fortjener at blive behandlet med værdighed og som en naturlig del af samfundet.

Naleraq anerkender også, at vi mennesker er forskellige, med forskellige forudsætninger, ønsker og drømme om hvordan vi vil leve vores liv. Vi lever i et fantastisk land med fantastiske mennesker og store muligheder. På grund af de store økonomiske og sociale uligheder mærker vi ikke altid, at vi alle har en værdi for hinanden og samfundet. Derfor er det vigtigt at skabe rammer, der giver alle borgere mulighed for at udleve deres potentiale.

Naleraq er imod enhver form for diskrimination – ingen må behandles uretfærdigt eller nedværdigende, for eksempel som følge af diskrimination på baggrund af køn, etnicitet, sprog, seksuel orientering, religion, politisk overbevisning m.m. Ligestilling mellem kønnene er af stor prioritet, både økonomisk (ligeløn), politisk, socialt og kulturelt.

Det er afgørende for vores samfunds positive udvikling at vi værner om hinanden og behandler hinanden med respekt.

 

Ansvar og pligter

Naleraq tror på, at vi alle har et ansvar for eget liv og pligt til at bidrage til fællesskabet – vi hjælper hinanden og stiller derfor også krav til hinanden. Det sikrer et godt og stærkt fællesskab, der blandt andet giver adgang til et godt uddannelses- og sundhedssystem samt et rigt kulturliv.

Naleraq mener, at vores demokrati fungerer bedst, når vælgerne har indsigt i vores fælles samfund, og har lov til at ytre deres mening om forhold som har en indvirkning på deres liv. Grundlaget for det må være, at vi har åbenhed og gennemsigtighed i vores demokratiske institutioner, hvor enhver myndig borger her i landet har ret til at deltage i vores demokratiske processer, såsom valgdeltagelse, at kunne ytre sig frit uden forfølgelse, og at kunne deltage i demokratiske forsamlinger sammen med andre. Det betyder at hver myndig borger skal have fri adgang til tydelig information og have mulighed for inddragelse, når vigtige beslutninger skal tages.

Bæredygtighed og inddragelse af lokal viden

Naleraq er bevidst om værdien af vores levende ressourcer, og at anvendelse af disse skal ske i samspil med naturen. Vi tror på, at udnyttelse af ressourcerne skal ske på et bæredygtigt og velinformeret grundlag. Derfor er det vigtigt at sikre en inddragelse af lokal viden, på lige fod med faglig ekspertise, før der bliver truffet afgørelser som påvirker de lokale borgeres daglige udnyttelse af de pågældende ressourcer.

 

Vores værdiers udstrækning og begrænsninger

Vores forfædre og vores traditionelle livsgrundlag var tidligere baseret på, at vi flyttede os med den levende ressource, og det har været med til at forme vores mentalitet, kultur og vores forhold til naturen med dens ressourcer. Med Danmarks kolonisering af Grønland blev der indsat strukturer, love og arbejdsmetoder baseret på den danske/europæiske model, – som vi med tiden har måttet tilpasse til grønlandske forhold.

Naleraq er opmærksom på, at alle nye tiltag i samfundet rummer muligheder og begrænsninger, som man skal være bevidst om. Det har en betydning, om de tiltag der ønskes implementeret i samfundet, harmonerer med vores kulturelle værdier og dermed giver de ønskede resultater.

Naleraq mener, at partiets værdier og principprogram er tilpasset virkeligheden i Kalaallit Nunaat/Grønland. Vi anerkender, at der i andre arktiske regioner og lande, er andre forhold tilpasset deres lokale virkelighed, både i forhold til de levende ressourcer, men også i forhold til deres ledelsesmæssige strukturer. Det er vigtigt at lade sig inspirere af andre landes løsninger og måder at drive ting på, men vi mener vi får de bedste løsninger, når vi tager udgangspunkt i vores egen virkelighed.

 

Selvstyre og selvstændighed

Naleraq mener, at grønlændernes ønske om selvstændighed skal forstås som et led i ønsket om at skabe et mere velfungerende samfund, på egne præmisser. Opnåelse af vores egen suverænitet skal åbne op for ressourcer og udvikling af nye erhvervsmuligheder der eksisterer indenfor vores geografiske område, til gavn for befolkningen.

Naleraq tror på det grønlandske folks kompetencer og er parat til arbejde med de udfordringer, der naturligt følger med, ved valget af egen selvbestemmelsesret. Det betyder, at vi som politikere er bevidste om at sikre en naturlig overgang, med støtte fra befolkningen.

Naleraq mener, at et sundt og ligeværdigt forhold til andre lande er givtigt for det grønlandske samfund. Derfor er vores historiske relationer vigtige – til Danmark, Norden og Arktis samt til resten af verden.

 

Selvstyre og selvstændighed

Naleraq mener, at grønlændernes ønske om selvstændighed skal forstås som et led i ønsket om at skabe et mere velfungerende samfund, på egne præmisser. Opnåelse af vores egen suverænitet skal åbne op for ressourcer og udvikling af nye erhvervsmuligheder der eksisterer indenfor vores geografiske område, til gavn for befolkningen.

Naleraq tror på det grønlandske folks kompetencer og er parat til arbejde med de udfordringer, der naturligt følger med, ved valget af egen selvbestemmelsesret. Det betyder, at vi som politikere er bevidste om at sikre en naturlig overgang, med støtte fra befolkningen.

Naleraq mener, at et sundt og ligeværdigt forhold til andre lande er givtigt for det grønlandske samfund. Derfor er vores historiske relationer vigtige – til Danmark, Norden og Arktis samt til resten af verden.

 

Identitet og Mangfoldighed

Naleraq er vidende om, at Inuit-kulturen eksisterede længe før de kristne missionærer, kom til og den efterfølgende kolonisering af Grønland skete. Det har været med til at igangsætte en grundlæggende transformation og udvikling af kulturen her i landet, hvor vi i stor grad selv er med til at definere hvem vi er.

Naleraq ønsker at skabe opmærksomhed omkring de værdier, der er grundlæggende for en videre positiv udvikling af vores samfund – deriblandt hvad der definerer en grønlænder. Det er helt fundamentale og vigtige forhold for vores selvforståelse, når vi dels bevæger os ud i verden og dels arbejder videre med vores bestræbelser på at opnå selvstændighed.

Naleraq ønsker ikke at sætte begrænsninger på hvem der må bo og arbejde i vores land – men når det er sagt, er det vigtig at påpege og sikre, at landets videre udvikling skal ske med afsæt i befolkningens egne ønsker og drømme, aktive beslutninger og valg – og derfor er det vigtigt at få defineret hvem der er grønlænder.

Naleraq ønsker at skabe plads til Grønland, i en global verden, som anerkender, respekterer og forstår hvad det vil sige at være grønlænder, på lige fod med alverdens mangfoldige sprog og kulturer. Sådan bidrager vi også til mangfoldigheden i verden.

Scroll to Top