Replik vedrørende Partii Naleraq

I radioavisen 24/6-2019 var der et indslag om Kalaallit Airports prestigeprojekt. Og da vores parti blev nævnt som værende den primære grund til at det dybt uansvarlige projekt ikke blev blåstemplet straks efter valget, er vi selvfølgelig stolte over dette.


Men da der samtidig bliver givet udtryk for en manglende forståelse for projektets politiske proces, som der blandt andet udtrykkes fra den administrerende direktør for Kalaallit Airports Peter Wistoft, så vil vi give en replik til sagen.

Kort historie

Tilbage i 2015 stemte Inatsisartut om en lufthavnspakke, der som økonomisk fundament havde opstillet et årligt bidrag gennem finansloven på 75-100 Mio kr. gennem en 7-10års periode.
Dette vel og mærke for lufthavne i Tasiilaq og Ittoqqortoormiut oven i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Dette kan findes her
I betænkningen blev det også fremhævet at det forudsættes Nuuk og Ilulissat bliver hovedindfaldsportene til vores land, og at etableringen af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat vil have konsekvenser for lufthavnen i Kangerlussuaq. Dette kan findes her
En anden forudsætning var også at de 5 lufthavne vil have indvirkning på miljøet, hvorfor det var forudsat at der gennemføres VVM-undersøgelser i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Til afstemningen var der 1 der stemte imod. Den eneste uddannede pilot i salen.

Dermed var der opbakning fra tæt på 100% af stemmerne bag mandatet, for at bruge 1mia kr. på 5 lufthavne, fordelt over 7-10år. Altså betydelig politisk opbakning til projektet.

På trods af Siumut var i spidsen for en koalition der repræsenterede 27 ud af 31 medlemmer i Inatsisartut, valgte formanden for Naalakkersuisut at udskrive valg i utide. Uden at forelægge lufthavnsplanerne for Inatsisartut på forårssamlingen 2018 som planlagt. Til dette tilskrives æren i stor grad også uenighed om prestigeprojektet, som statsminister Lars Løkke Rasmussen i 2017 kaldte “urealistiske”.

Processen i 2018

I forbindelse med dannelsen af en koalition efter valg til Inatsisartut i 2018, blev længderne på de foreslåede baner fjernet fra koalitionsaftalen, for at kunne revurdere den bedste løsning for landet. Et krav som Partii Naleraq stod fast på for at ville indgå i koalition.

På trods af dette fremlagde den nye Naalakkersuisoq for området et uændret forslag til lufthavne, hvor banelængderne blev beholdt. Uden at kunne vurdere hvorvidt materialet kan læses på mindre end en time, var den korte beslutningsfrist der blev lagt op til fra Kalaallit Airports med en første, anden og tredjebehandling indenfor en uge ganske uansvarlig over for det nyvalgte Inatsisartut samt Naalakkersuisut. Et Naalakkersuisut der i øvrigt kun har 1 konstant siden beslutningen i 2015. Kim Kielsen.

På trods af iveren fra Kalaallit Airports for at bruge offentlige midler, valgte Inatsisartut ganske fornuftigt at udsætte beslutningen om lufthavnspakken til efterårssamlingen.
Til brug for Inatsisartut havde Kalaallit Airports ellers fået Deloitte, selskabet hvor den nuværende administrerende direktør netop havde afsluttet et mangeårigt partnerskab, til at lave en blåstempling af en forretningsplan der viste det ville være en samfundsøkonomisk fordel at udføre det stort anlagte prestigeprojekt.
Nu var det blot kun Nuuk og Ilulissat samt Qaqortoq der ville blive bygget, og prisskiltet var nu på minimum 3.6mia kr. Et indskud fra landskassen til Kalaallit Airports på 2.1mia kr. og fremmed finansiering på 1.6mia kr.
Og her kunne man blandt andet se at konsekvensen af lufthavnsplanerne var at lufthavnen i Kangerlussuaq skulle nedgraderes til heliport for at kunne betale sig. Ikke overraskende for mange.

Blandt de oplysninger der trods alt ikke blev holdt fortroligt for offentligheden og det samlede Inatsisartut, var det tydeligt at der hverken var et økonomisk fundament ej heller en påstået gevinst for samfundet med det foreslåede projekt.
Som et økonomisk ansvarligt parti, foreslog Partii Naleraq at der i første omgang skulle kigges på at forlænge alle lufthavne hvor det var muligt til 1199 meter, hvor Kalaallit Airports beregnede at Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq 1199 meter ville beløbe sig til omkring 800mio kr. Altså et scenarie hvor den nuværende placering i Nuuk ikke blev brugt til at bygge lang bane på, men stadig var forbeholdt mere egnede fly til lokationen.
Et scenarie der altså var et mere realistisk projekt, og finansielt var mere i tråd med de økonomiske rammer fra 2015 og landskassens muligheder generelt. Et forslag der også er afspejlet i udtalelsen fra Finansudvalget. Alt i alt en ganske stabil politisk udvikling.

Midt over sommeren var der et betydeligt løft af Kalaallit Airports bestyrelses aflønning, i en periode hvor al arbejdsbyrden var lagt på skuldrene af Inatsisartut. Og kort før efterårssamlingen 2018, kun få måneder efter et nyt Inatsisartut var valgt ind, kom der pludselig en invitation til at overvære en aftale mellem Statsministeren og Formanden for Naalakkersuisut.

Hvorvidt aftalen var et resultat af bestyrelsens hårde arbejde eller et ønske om at bremse Grønlands selvstændighedstrang skal lade være usagt, men fra Partii Naleraq var denne utidige indblanding i Inatsisartut arbejde ikke acceptabelt. Af flere årsager.

Som Demokraatit endelig har erkendt, betød det nemlig blandt andet en forpligtelse til at overtage alle aktierne i Air Greenland. Et køb de grønlandske rejsende nu skal finansiere.
Det betød også at landskassen stadig skal finansiere 2.1mia kr. på trods af store udfordringer med at finansiere uddannelse og sociale forhold.
Udover dette ejer Danmark nu en bestemmende del, i kraft af deres vetoret, af Grønlands infrastruktur. Dette er at sælge ud af landet og kan næppe betragtes som et skridt mod selvstændighed.

På trods af 3 ud af de 4 største partier ikke ønsker at være i regering med Kim Kielsen, og at det den dag i dag stadig kun er Nunatta Qitornai, der med deres ene Inatsisartut mandat ønsker at være i regering med ham, så har Siumut stik mod sædvane i Grønland valgt at føre en mindretalsregering med støttepartiet Demokraatit. Ovenikøbet hvor Demokraatit freder Formanden for Naalakkersuisut mod at medlemmerne af Inatsisartut i koalitionen forpligtede sig på at stemme lufthavnspakken igennem. Og hvor det for husfredens skyld er givet afkald på at snakke om at lukke Kangerlussuaq, på trods af økonomien for samfundet.
Dermed var det kun 56% af de afgivne stemmer til Inatsisartut der støttede Siumut og deres prestigeprojekt.

Et drastigt fald fra de næsten 100% politisk opbakning.

Uden at gå ind på at alle vores analyser, i modsætning til Deloitte, har været korrekte med hensyn til den dårlige lokation der er for Nuuk lufthavn og forretningsplanen generelt, så vil vi gerne fremhæve nogle andre faktorer, som hverken Kalaallit Airports eller MT Højgaard kommer ind på.

Der var 6 selskaber Kalaallit Airports prækvalificerede, hvor 1 trak sig tidligt i processen og blev erstattet af et nyt selskab. Denne proces med udvælgelsen af prækvalificerede har Kalaallit Airports selv stået for.
Udover MT Højgaard der ikke mente at det største anlægsprojekt i Grønland var værd at byde på, så trak 4C sig også hvorefter Kina officielt har anerkendt et “One-Denmark”. Altså at vi ikke nu eller i fremtiden betragtes som igangværende med en selvstændighedsproces.
Kalaallit Airports har i modsætningen til forudsætningerne i 2015 ikke gennemført VVM undersøgelser efter gældende bestemmelser, som borgergruppen “Ilaalanga” har påpeget.
Kalaallit Airports omtaler heller ikke at aftalen med den danske stat og hele projektet nu hviler på en mindretalsregering der skal holde i 3 år og udelukkende lever på støttepartiet Demokraatits nåde. Den forrige mindretalsregering holdt godt og vel 1 år, tilbage i 1980-erne.
Faktorer der i allerhøjeste grad giver grund til bekymring om politisk uro, længe efter Partii Naleraq førte an mod det uansvarlige byggeri.

Som replik til udtalelserne fra MT Højgaard og Kalaallit Airports kan det summeres kort:
Partii Naleraq har som økonomisk ansvarligt parti ganske forventeligt ikke stemt for lufthavnspakken. Dette kommer der ingen politisk uro af.
Derimod har Kalaallit Airports haft travlt med at påvirke Inatsisartut arbejdet for en godkendelse, og har på trods af den manglende opbakning til projektet hastet en VVM-høring igennem.
At Danmark ovenikøbet skal beskyttes mod sin tidligere koloni for en 700mio kr. anpart med mindretalsaktionær overenskomst, viser der ingen tillid er politisk til projektet. Hverken fra Danmark eller Grønland.
Den politiske ustabilitet der findes i landet, er et resultat af prestigeprojektet Kalaallit Airports samt et støtteparti der ikke kan tage ansvar, men blot føjes Siumut politik.

For yderligere oplysninger kan Pele Broberg kontaktes mobil 483536